Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte inovace kolem vás

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí. Dále proto, abychom vám odpověděli na otázky, které vás zajímají.

Ochrana soukromí a osobních údajů je pro Nadaci Vodafone Česká republika, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 27442268, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. N 583 (dále jen „Nadace“) velmi důležitá.

Nadace se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám osobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba.

Osobním údajem nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

Osobní údaj

Nadace zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém Nadace zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu subjektu údajů individualizován, s výjimkou údajů, které Nadaci zákon ukládá zpracovávat (pokud se o takové údaje ve vztahu k Nadaci jedná).

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení a jiné údaje oprávněně o daném subjektu údajů získané. Dále jen „Údaje“)

Ochranu podle zákona o zpracování osobních údajů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Nadace zpracovává Vaše Údaje pro komunikaci s Vámi a plnění nadačních činností.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Proces poskytnutí souhlasu

Máte-li zájem o naši činnost, poskytněte nám Vaše údaje, např. v rozsahu emailové adresy pro zasílání newsletteru či souhlasu s použitím cookies na našem webu.

Používání údajů

Vaše osobní data používáme výhradně pro potřeby činnosti Nadace. Můžeme Vás například informovat o novinkách z činnosti Nadace a spřátelených neziskových projektů, jež plní úkoly ve veřejně prospěšném zájmu, tedy nikoliv komerčním.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, než odvoláte svůj souhlas.

Možnost Sdílení Vašich osobních údajů

Zaměstnanci Nadace

Přístup k Údajům, které Nadace zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob.

Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“)

Vodafone může být v určitých případech zpracovatelem Vašich údajů v souladu s příslušnou právní úpravou. Jestliže Vaše údaje zpracovává Vodafone, děje se tak při maximální míře ochrany a zabezpečení Vašich Údajů.

Vaše práva

Povinnosti Nadace jako správce Vašich Údajů.

Jako správce vašich osobních údajů je naší povinností:

 • stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
 • stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
 • zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených zákonem. Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům,
 • shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
 • uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje smazat, jakmile je to možné,
 • zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
 • shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
 • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

Poučení podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Nadace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. požádat Nadaci o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Nadace odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Nadace odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno, adresu a e-mail.

Přístup subjektu údajů k informacím

Přístup k osobním údajům, které Nadace zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob., přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány.

Opatření proti možnému získání osobních dat zákazníků třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze následujícím subjektům:

 1. Subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem;
 2. Poskytovateléúdajů/osoba,kteráposkytlaúdaj?
 3. zpracovatelé.

Pokud chcete získat informace o osobních údajích, které o vás můžeme shromažďovat či které o Vás zpracováváme ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, potom, prosím, postupujte následovně:

Odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv, a to zasláním emailu na emailovou adresu: nadace@vodafone.cz.

Cookies

Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že vy konkrétně jste navštívil danou stránku. Máte možnost odmítnout, aby Nadace používala vaše cookies.

Používáme tzv. "first-party" cookie, a to pro:

 • Google Analytics (statistiky)
 • Facebook (tuto cookie si vytváří plugin pro News-feed na HP stránky Nadace)

Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na typu vašeho prohlížeče. V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou fungovat. A co že to vlastně taková cookie je?

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o Vás a Vašich volbách.

Takzvané

 1. „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.
 2. „Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil Vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Laboratoř Nadace Vodafone. Rozumím